CRM论坛CRM论坛

免费SCRM系统客户关系管理软件评测平台

简信CRM-怎么发送邮件?

简信CRM怎么发送邮件?

发送邮件需先设置SMTP信息(怎么设置:①系统设置-SMTP设置;②营销-发件箱设置)

SMTP功能

用于管理员找回密码,管理员忘记密码时,可以在登录页面点击忘记密码,通过邮箱找回密码

1.邮箱地址:(管理员发送给客户以及联系人的邮箱地址)

2.Smtp服务器地址:用户根据不同的邮箱(腾讯邮箱、网易邮箱、新浪邮箱)在相应的官方网站上便可查到Smtp服务器地址。

3.登录名密码:登录名和密码为你所设置邮箱的登录名和密码。

4.测试邮箱:填写测试邮箱,点击测试便可查看配置的是否正确。

特别提示:有些SMTP配置可能已经有所变化,具体请查询邮件服务器提供商

        网易163邮箱POP3:pop.163.com                           SMTP:smtp.163.com

        网易vip.163邮箱POP3:pop.vip.163.com                 SMTP:smtp.vip.163.com

        网易126邮箱POP3:pop.126.com                           SMTP:smtp.126.com

        网易188邮箱POP3:pop.188.com                           SMTP:smtp.188.com

        网易yeah.net邮箱POP3:pop.yeah.net                      SMTP:smtp.yeah.net

        网易netease.com邮箱POP3:pop.netease.com          SMTP:smtp.netease.com

        新浪免费邮箱POP3:pop.sina.com                             SMTP:smtp.sina.com

        新浪收费邮箱POP3:pop3.vip.sina.com                      SMTP:smtp.vip.sina.com

        新浪企业邮箱POP3:pop.sina.com                             SMTP:smtp.sina.com

        雅虎邮箱POP3:pop.mail.yahoo.cn                            SMTP:smtp.mail.yahoo.cn

        搜狐邮箱POP3:pop3.sohu.com                                SMTP:smtp.sohu.com

        TOM邮箱POP3:pop.tom.com                                 SMTP:smtp.tom.com

        Gmail邮箱POP3:pop.gmail.com                             SMTP:smtp.gmail.com

        QQ邮箱POP3:pop.qq.com                                     SMTP:smtp.qq.com

相关文章